Bob Jiang | Scrum Master | 敏捷教练

敏捷培训 | Scrum培训 | 敏捷认证 | 敏捷开发 | 敏捷管理 | 敏捷实践

关于Bob Jiang | 敏捷教练 | Scrum Master

Posted at — Jun 4, 2011 阅读

Bob的系列文章

座右铭

授人以渔(Empower People);予人玫瑰,手有余香;

价值观

正直、乐观、高效、助人

姜信宝 (Bob Jiang)

BoB Jiang的专业证书

关注我(我的社交媒体)

作品集

我的网站

赞助

有了你的赞助,Bob会继续更新本站,以及敏捷问题集敏捷词汇表 以太赞助:0x521aacB43d89E1b8FFD64d9eF76B0a1074dEdaF8

联系我们

bob@bobjiang.com

powered by TinyLetter