Bob Jiang | Scrum Master | 敏捷教练

敏捷培训 | Scrum培训 | 敏捷认证 | 敏捷开发 | 敏捷管理 | 敏捷实践

github ssh push不用输入密码

Posted at — Jan 3, 2019 阅读

Github Push的时候不用输入密码

Github已经配置好SSH链接,但是每次 git clone 或者 git push 的时候总是需要输入密码。

前提1:需要在自己的电脑本地,不要在公共电脑上进行如下配置。

前提2:已经有自己的私钥。

$ ssh-add -K ~/.ssh/id_rsa

-K 的含义是加入到 KeyChain 中,这样电脑重启后,依然可以有效(即不用输入密码)

About Bob Jiang

BoB Jiang

和BoB面对面学习Scrum